Zaznacz stronę

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CZASOPISMA O TEMATYCE AUDIOWIZUALNEJ „EKRANY”

Niniejszy dokument w wersji pierwotnej, został stworzony i przyjęty z dniem 30 czerwca 2016 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” (zwane dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą w Krakowie (30-348), ul. Łojasiewicza 4/pok. 3.222, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000366511, REGON: 121368657, NIP: 676-24-30-481, między innymi w celu przedstawienia stosowanych przez Stowarzyszenie sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Państwa danych ujawnionych w trakcie korzystania z naszego Sklepu, zawiera więc politykę prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym w domenie: ekrany.org.pl.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i podaniem Stowarzyszeniu jakichkolwiek danych. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodne z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO”) zawiera Regulamin korzystania z usług sklepu Stowarzyszenia.

Użytkownicy korzystając z naszej strony internetowej akceptują niniejsze zasady dotyczące prywatności i plików cookies przyjęte przez Stowarzyszenie.

Z dniem 22 marca 2013 roku art. 1 pkt 122 ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe, następujące brzmienie art. 173 w ustawie – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.):

Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.
4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.”

I.

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować użytkownikom naszego serwisu ochronę prywatności na najwyższym poziomie, a odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych Unii Europejskiej oraz w przepisach zawartych w krajowym porządku prawnym, w szczególności w:
  a) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO”),
 2. b) ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  b) ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
  c) ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
 3. Wszelkie dane uzyskane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez Stowarzyszenie jedynie w celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi użytkowników serwisu i nie zostaną udostępniane żadnym innym podmiotom, chyba, że:
  1) Stowarzyszenie uzyska uprzednią, wyraźną zgodę osoby, których one bezpośrednio dotyczą, na takie działanie,
  2) obowiązek przekazania tych danych będzie wynikać z przepisów prawa,
  3) jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartych z Użytkownikami umów (wykonania dostawy zamówionych wydawnictw), a przekazanie danych Użytkowników nastąpi podwykonawcom takim jak np.: firmy kurierskie lub partnerzy handlowi, świadczący usługi o charakterze pomocniczym dla Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie deklaruje, że jego serwis internetowy ograniczy zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum.
 5. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć wszystkie dane osobowe Użytkowników i ochronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Ze szczególną uwagą staramy się dbać o to, aby nasza strona internetowa nie zawierała żadnych treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem.
 6. Użytkownicy nie mający pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinni co do zasady, bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych składać zamówień w Sklepie Stowarzyszenia. Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie nie ma możliwości weryfikacji zakresu posiadanej przez użytkowników serwisu zdolności do czynności prawnych.
 7. Strona internetowa Stowarzyszenia może zawierać również odnośniki do innych stron internetowych, zamieszczane dla celów głownie informacyjnych z myślą o wygodzie Użytkowników. Stowarzyszenie zaleca jednak – w razie przekierowania Użytkownika z ich wykorzystaniem na inne strony internetowe – zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności i plików „cookies”, które mogą być inne niż zasady ustalone przez Stowarzyszenie.
 8. Oświadczamy, że żadne z podejmowanych przez nas lub operatora naszego serwisu działań w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną nie powoduje jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 9. W pozostałym zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z usług sklepu Stowarzyszenia Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany”

II.

 1. Na naszej stronie internetowej zamieszczone zostały formularze zamówień, które umożliwiają Użytkownikom witryny złożenie zamówienia na oferowane przez Stowarzyszenie publikacje i usługi, a wszelkie dane w ten sposób przez nas zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań Stowarzyszenia na rzecz naszych Użytkowników.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym na naszej stronie wymaga między innymi podania stosownych danych kontaktowych przez Użytkownika. Użytkownik może złożyć stosowne zamówienie także bez rejestracji w naszym serwisie konta stałego Użytkownika. Szczegółowe zasady składania zamówień oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w naszym sklepie internetowym zawiera „Regulamin” dostępny na stronie internetowej sklep.ekrany.org.pl.

III.

 1. Serwis internetowy Stowarzyszenia nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies” i wskazanych poniżej.
  W momencie wejścia na naszą stronę są o tym Państwo informowani przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
 2. Pliki „cookies” („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwery www, zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, w tym także z witryny Stowarzyszenia. „Cookies” zazwyczaj zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony internetowej oraz jego dotychczasowych kontaktach z daną stroną i wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez serwer, dzięki czemu możliwe jest wygenerowanie treści przeznaczonych specjalnie dla niego przez konkretną stronę internetową.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Stowarzyszenie przede wszystkim w celu: dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania z witryny (rozpoznania urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej), tworzenia statystyk pozwalających na ulepszanie struktury serwisu i jego zawartości, autoryzacji przy logowaniu, utrzymanie po zalogowaniu sesji Użytkownika.
 4. Jednocześnie informujemy, że przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pamiętać jednak należy o tym, że Użytkownicy strony internetowej Stowarzyszenia mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących „cookies” w swoich przeglądarkach, w szczególności w ustawieniach przeglądarki można w ogóle zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” (co ewentualnie może wpłynąć na funkcjonowanie serwisów internetowych, w tym także i naszego, ale najczęściej nie jest niezbędne do korzystania z serwisów internetowych), bądź przykładowo żądać informowania przez przeglądarkę o każdorazowym zamieszczeniu pliku „cookie” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez stronę internetową Stowarzyszenia z „cookies” (przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika) następuje właśnie przez odpowiednie zmiany ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. W każdej chwili jednak możliwe jest także usunięcie zapisanych w urządzeniu końcowym Użytkownika plików „cookies” przez wykorzystanie stosownych opcji zawartych w wykorzystywanym przez Użytkownika oprogramowaniu (przeglądarce internetowej).
 5. Dalsze informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” przez konkretne przeglądarki internetowe dostępne są w panelach ich ustawień w menu konkretnej przeglądarki internetowej oraz na oficjalnych stronach internetowych ich producentów.
 6. W przypadku Użytkowników korzystających w trakcie przeglądania naszej strony z urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itd.) zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony prywatności i obsługi plików „cookies” zawartymi w dokumentacji na stronie internetowej producenta konkretnego urządzenia mobilnego, bowiem mogą się one znacznie różnić w zależności od modelu urządzenia i jego producenta.
 7. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Stowarzyszenia wyjątkowo mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony partnerów na ich własne potrzeby, w szczególności w związku z funkcjonowaniem takich usług jak: Google Analytics (internetowe narzędzie służące analizie statystyk serwisów WWW – więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com), Facebook (obsługa funkcji serwisu społecznościowego), Google+ (obsługa funkcji serwisu społecznościowego) i Twitter (obsługa funkcji serwisu społecznościowego).
 8. W trakcie odwiedzin strony internetowej Stowarzyszenia przez Użytkownika w tak zwanych logach serwera mogą być automatycznie zapisywane dane, które raczej nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację użytkownika, a dotyczące wizyty użytkownika w serwisie: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itd. Logi serwera wykorzystywane mogą być jedynie do generowania szczegółowych statystyk odwiedzalności strony, wyszukiwania błędnych czy martwych odnośników na stronach danego serwisu itd.

IV.

 1. Zmiany „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies” w serwisie internetowym Stowarzyszenia – w kontekście nieuchronnych zmian technologicznych, standardów i wymagań związanych z prowadzeniem działalności wydawniczej w Internecie – są nieuchronne. Jednakże deklarujemy, że każda, nowa wersja tego dokumentu będzie się niezwłocznie po jej przyjęciu przez Stowarzyszenie pojawiała na naszej stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia Użytkowników o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na naszej stronie.
 2. Wszystkich Użytkowników mających jakiekolwiek wątpliwości, pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Stowarzyszenie „Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies”, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem pod adres emailowym: redakcja.ekrany@gmail.com Gwarantujemy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.