Zaznacz stronę

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CZASOPISMA O TEMATYCZE AUDIOWIZUALNEJ „EKRANY”

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Administrator – Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej EKRANy z siedzibą w Krakowie (30-348), ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 3.222 (zwane dalej Stowarzyszeniem), zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa, XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr. 0000366511; NIP 676-24-30-481, adres e-mail: redakcja@ekrany.org.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu.

Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem sklep.ekrany.org.pl, za pośrednictwem którego Administrator prowadzi Sprzedaż Plików oraz Towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Plik – Plik elektroniczny lub cyfrowy, którego zawartość przeznaczona jest do odczytania lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Towar – Czasopismo, książka lub inne wydawnictwo w formie drukowanej oferowane przez Administratora do sprzedaży w Sklepie.

Urządzenie Elektroniczne – Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartfon, tablet).

Sprzedaż Pliku – Odpłatne udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie przez Użytkownika z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzenia Elektronicznego – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługi dodatkowe – Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto – Indywidualna witryna zawierająca profil Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY ZE SKLEPEM

 1. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.

1.1. Dla produktów zapisanych w formatach ePUB, MOBI i PDF:

1.1.1. komputer osobisty:

Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie Adobe Digital Editions lub inne oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu MOBI, np. MobiPocket Reader, Calibre;

1.1.2. czytnik książek elektronicznych współpracujący z technologią Adobe DRM;

1.1.3. tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS lub Android i aplikacją współpracującą z technologią Adobe DRM;

 1. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Kindle (MOBI)). Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe określone w ust. 1.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

 1. 1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików oraz Towarów na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików i Towarów, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena. Jeżeli w informacji zamieszczonej przy danym Pliku podane są informacje o ograniczeniu terytorialnym dotyczącym dostępności danego Pliku, Plik ten może zostać pobrany wyłącznie na Urządzenie Elektroniczne znajdujące się na terytorium wymienionym w tej informacji.
 2. Sprzedaż Pliku lub Towaru następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie przycisku o nazwie ’Realizuj zamówienie’ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (tj. tytuł publikacji, liczbę egzemplarzy oraz cenę). W razie nieotrzymania wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia, proszę sprawdzić czy nie znalazł się on przypadkowo w folderze spam poczty Kupującego.
 3. W momencie złożenia dyspozycji zapłaty dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku lub Towaru. Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku wraz z jego pobraniem lub Towaru, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Plik lub Towar poprzez – zgodnie z dokonanym przez niego wyborem:

4.1. płatność online szybkim przelewem obsługiwanym przez system T-pay.

4.2. płatność kartą płatniczą

 1. Faktura VAT zostanie przekazana Użytkownikowi na jego żądanie w formie elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Złożenie dyspozycji przelewu online przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia) udostępnienie Pliku zamówionego przez Użytkownika na Urządzenie/Urządzenia Elektroniczne wskazane przez Użytkownika poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika, z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie udostępnienie Pliku. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika dwukrotnie, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w ust. 8 poniżej.

6.1. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia. O każdym takim opóźnieniu Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail przesłaną na adres podany przez Użytkownika w związku ze złożeniem zamówienia.

 1. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany niniejszy Plik – bez ograniczeń czasowych.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 8.1. i 8.2., w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy na Sprzedaż Pliku lub Towaru Użytkownik może odstąpić od tej umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Administratora, przy czym:

8.1. Jeżeli Plik został pobrany przez Użytkownika – Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 8 (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).

8.2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 8 przysługuje wyłącznie konsumentom. W razie odstąpienia od umowy Użytkownikowi zwrócona zostanie zapłacona cena.

 1. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail: redakcja.ekrany@gmail.com. Administrator dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

ROZDZIAŁ IV. USŁUGI DODATKOWE

 1. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Sklepie.

1.1. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Użytkownika oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.

1.2. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta pisząc z prośbą o usunięcie na adres redakcja.ekrany@gmail.com. W razie rezygnacji z Konta, Administrator usuwa Konto oraz wszystkie dane i informacje zgromadzone na tym Koncie.

1.3. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika jeżeli:

1.3.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;

1.3.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.

W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywacją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Każdy z Użytkowników posiadających Konto może korzystać z następujących usług dodatkowych:

2.1. Zamówienia – w ramach tej usługi Użytkownik może przeglądać historię swoich zamówień oraz ich szczegóły;

2.2. Pliki do pobrania – w ramach tej usługi Użytkownik może przeglądać zakupione Towary do pobrania;

2.3. Adresy – w ramach tej usługi Administrator udostępnia listę zapisanych przez Użytkownika w systemie adresów dostaw i danych osobowych podanych przy zamówieniach składanych w Sklepie oraz ich edycję;

 1. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób/podmiotów, jak i takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji., jak również publikacja reklam oraz przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych).

ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

 1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje mogą być składane:

1.1. pocztą elektroniczną – na adres: redakcja.ekrany@gmail.com;

1.2. listownie – na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej EKRANy, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4, pok. 3.222, 30-348 Kraków.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

ROZDZIAŁ VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym regulaminie (w tym w związku ze Sprzedażą Plików i Towarów), będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Użytkownik nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych, przy czym:

1.1. niewskazanie adresu e-mail uniemożliwia realizację zamówienia na Sprzedaż Pliku – z zastrzeżeniem postanowień podanych w ust. 2;

1.2. niewskazanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu oraz NIP uniemożliwia wystawienie faktury VAT;

1.3. niewskazanie imienia i nazwiska oraz adresu dostawy uniemożliwia dostawę zamówionego Towaru.

 1. Adres e-mail wskazany przez Użytkownika w związku ze Sprzedażą nie musi zawierać danych identyfikujących Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 1–3, Administrator, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkowników (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie), tj.:

5.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;

5.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

5.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Administrator udziela informacji o danych przekazanych przez Użytkownika oraz o danych, o których mowa w ust. 5, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 2. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystania) Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz treści tej wiadomości.
 3. Po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z usług Administrator może przetwarzać dane o Użytkowniku, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Użytkownikiem umowy.
 4. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika Administrator może przetwarzać jego dane po zakończeniu usługi, jeżeli jest to niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. W celach, o których mowa w niniejszym postanowieniu, Administrator może korzystać z danych osobowych Użytkownika po ich uprzedniej anonimizacji (tj. po usunięciu oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego Użytkownik korzystał), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 5. Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w celu:
 6. a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 7. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 8. c) utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 9. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 10. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 11. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 12. c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 13. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.
 14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 15. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Sklepie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 16. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja.ekrany@gmail.com – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora – z zastrzeżeniem postanowień punktów 2.1. i 2.2.

2.1. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym.

2.2. O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – w wiadomości e-mail przesłanej na adres redakcja.ekrany@gmail.com. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.